-


Huab Tais Ntuj 10 Lo Lus Qhia


1.     Koj Yuav Teev Huab Tais Ntuj Ib Twg Xwb thiab Koj Yuav Nyiam
        Huab Tais Ntuj Tas Ib Puas Tsav  Yam.

2.     Koj Yuav Hwm Huab Tais Ntuj Lub Npe.

3.     Koj Yuav Caiv Huab Tais Ntuj Hnub.

4.     Koj Yuav Hwm Koj Niam Koj Txiv.

5.     Koj Tsis Txhob Tua Neeg.

6.     Koj Tsis Txhob Zes Luag Txwj Luag Nkawm.

7.     Koj Tsis Txhob Ua Tub Sab Tub Nyiag.

8.     Koj Tsis Txhob Dag Rau Luag Tej.

9.     Koj Tsis Txhob Tso Koj Lub Siab Ntshaw Zes Luag Txwj Luag Nkawm.

10.   Koj Tsis Txhob Tso Koj Lub Siab Ntshaw Ua Tub Sab Tub Nyiag.
LUS TSEEM CEEB:


Yog koj thiab koj tsev neeg los zwm ua ib tug neeg ntseeg nyob hauv tswv ntuj lub koom txoos kev ntseeg lawm.  Koj thiab koj tsev neeg sawv daws yuav tsum tau coj raws li Huab Tais Ntuj 10 lo lus uas nws tau hais tseg saum no.     Kawg no, thov kom Huab Tais ntuj, Huab Tais Yesus, thiab tsoom leej Ntshiab saib xyuas koj thiab koj tsev, kom nej sawv daws muaj yeej txhua yam thiab ntsib kev noj qab nyob zoo mus ib txhis.