-

Welcome to 7 Lub Cim Home Page!


Cov Cim yog ib qho yam txwv kom pom xyeem ntawm Tswv Ntuj lub Txiaj Ntsim, yog Leej Pleev ua tus tsim muaj thiab tso tseg rau Lub Koom Txoos Kev Ntseeg ua raws cov CIM, ntawm cov neeg Ntseeg thiab nrog lub neej Ntshiab. Cov kab ke uas qhov muag pom tau yam li thaum ua lub Cim lawv muab dej ntxuav, tsa tes saum taub hau, pleev roj.

Yog lub qhov rooj hla thiab txais txiaj ntsim ntawm cov Cim, Tswv Ntuj kev zam, koom neej nrog Tswv Ntuj yog lub Cim Ntxuav, Kev pab luag yog txais lub Cim Tiag Tes. Yog Tswv Ntuj los lus qhia Leej Tswv yim Ntshiab npaj cov Cim. Cov Cim yog ua kom yus txog kev Ntseeg loj thiab muaj zog thiab tawg paj txi txiv, rau yus tus kheej thiab tag nrho tsoom sid ntawm lub Koom Txoos. "Tsa tau ib tug plig, yog txhawb tau lub ntiaj teb nce ib theem" Txais cov Cim yog txhua leej ntawm peb kev koom siab nrog Leej Pleev raws nyias lub hom phiaj thiab kev xaiv tsa: Cov xaiv txoj kev tsob hwb (Tub Tsob hwb, Txiv Plig, tswv Qhia), Xib hwb qhia Ntuj kev cai, cov nyeem tswv Ntuj cov lus, cov tshaj Ntuj Lus...saib xyuas koom sid ntawm tswv ntuj Haiv neeg.

Cov Cim muaj 3 hom cai: - Cov Cim chiv keeb ( Cim Ntxuav, Cim Txhab zog, Cim Yug), - Cov Cim kho ( Cim daws txhaum, zam txhaum thiab Cim Pleev rau cov muaj mob nyhav), - Cov Cim pab tsoom sid thooj siab koom ntsws ( Cim Tiag Tes ua Txiv Plig thiab Cim Cog lus sib yuav) < Cov Cim yog ib qho cim ua kom rov nco txog txhua yam uas leej Pleev tau ua tseg rau peb thaum nws yuav ncaim peb mus. Thaum peb ua cov Cim ntawd txhais tau tias Leej Pleev nrog peb nyob tsis muaj caij kawg>
 

1.    Cim Ntxuav Plig 
 
2. Cim Yug ( Txais Yes Xus lub cev thawj zaug)
   
3. Cim Txhab Zog
   
4.  Cim Haum Xeeb ( Daws Txhaum) 
 
 5. Cim Cog Lus 
  
6. Cim Tiag Tes 
  
7.  Cim Pleev ( rau cov mob thaum lub caij yuav kawg).