-


Thank you for contacting us.  Have a great day!Click the above icon to send us your comments or suggestions!


Hmong Catholic Community of Sacramento
All Hallows Catholic Church
5501 14th Avenue
Sacramento, California 95820

E-mail: hmongcatholicsacto@gmail.com


Zoo siab thiab ua tsaug ntau uas hnub no koj tuaj saib xyuas peb tsoom ntseeg nyob lub roog Sacramento... Ncig xyuas saib peb lub koom txoos kev ntseeg,  tej zaum koj yuav kawm tau tej yam zoo coj mus pab txhawb koj thiab koj tsev neeg lub neej nyob rau yav pem suab!    Yog koj muaj lus dab tsi noog peb, muab koj lub npe thiab koj tus xov tooj sau tseg rau nram qab no.  Peb cov coj ntawm lub koom txoos kev ntseeg yuav zoo siab teb rov qab tuaj rau koj sai raws li sai tau...    Kawg no, thov kom Huab Tais ntuj, Huab Tais Yesxus, tsoom leej Ntuj Plig, tsoom leej ntshiab saib xyuas koj thiab koj tsev neeg kom nej sawv daws tsuas muaj yeej txhua yam thiab ntsib kev noj qab nyob zoo raws li lub siab xav thiab nyiam, dej ntshiab los kom tau haus, mov tshiab los kom tau noj...  Muaj lus ua tsaug ntau!
First Name:
Last Name:
Email:
Phone:
Address 1:
Address 2:
City:
State:
Zip:
Comments:
 
Thank you for visiting!