-

TXOJ KEV NTSEEG

1.    Leej twg yog tus tsim lub ntuj lub teb? Tswv Ntuj yog tus tsim lub    ntuj lub teb thiab tag nrho txhua yam qhov muag pom thiab qhov muag tsis pom.  

2.     Ua cas ho muaj ib tug Tswv Ntuj xwb? Vim tsuas muaj ib tug Tswv Ntuj, yuav tsis muaj lwm tus yog tau Tswv Ntuj, vim Tswv Ntuj yog tus muaj hwj huam tag nrho nto moo lug mus ib txhis.  

3.     Twv Ntuj yog dab tsi? Tswv Ntuj yog Leej Ntsuj Plig tus dawb huv zoo tag nrho nto moo lug tsis txawj kawg.  

4.     Tswv Ntuj pus muaj qhov pib? Tswv Ntuj tsis muaj qhov pib, vim nws yeej YOG thiab nws yuav YOG mus ib txhis.  

5.     Tswv Ntuj nyob qhov twg? Tswv Ntuj nyob tag nrho qhov txhia chaw, sab yus pom thiab sab yus tsis pom.  

6.     Yog Tswv Ntuj nyob qhov txhia chaw, ua cas peb ho tsis pom? Peb tsis pom vim Tswv Ntuj yog Ntsuj plig Ntshiab, yuav pom tsis tau nrog yus lub qhov muag thiab lub cev ua ntseeg yog neeg ntiaj teb.  

7.     Tswv Ntuj puas pom peb? Tswv Ntuj pom peb thiab nws yog tus saib xyuas peb txhua tus.  

8.     Tswv Ntuj puas paub txhua yam? Tswv Ntuj paub txhua yam: peb ua, peb hais lus, peb xav, thiab peb zais tob.  

9.     Tswv Ntuj puas ua tau txhua yam? Tswv Ntuj ua tau txhua yam vim TSWV NTUJ yog tus muaj hwj huam ntoo moo lug, yuav tsis muaj ib yam dab tsi uas Tswv Ntuj yuav ua tsis tau.  

10.Tswv Ntuj puas ncaj ncees, dawb huv thiab txawj zam txhaum? Tswv Ntuj ncaj ncees tsis txawj xaus, Tswv Ntuj dawb huv mus ib txhis, thiab Tswv Ntuj yog tus zam txhaum tsis muaj hnub kawg.