-
Welcome to Deacon Home Page! 
Deacon - Zoov Ntxheb Yaj
Deacon - Vam Tub MuasNyob zoo txog ib tsoom ntseeg thiab ib tsoom phooj ywg cov hmov thiab tshua sawv daws txhua leej txhua tus...   Yuav piav mi ntsis txog peb lub koom txoos kev ntseeg Hmoob Kas Tos Liv nyob rau lub roog Sacramento, California.      Peb muaj ob tug Tsob Hwb sawv cev, qhia ntuj kev cai thiab coj ntawm peb pawg ntseeg, mus nrog rau cov coj noj coj ua ntawm peb lub koom txoos kev ntseeg nyob rau lub tuaj ceeb roog Sacramento, California.    Tsob Hwb Zoov Ntxheb Yaj thiab Tsob Hwb Vam Tub Muas, nkawm tau sawv los mus qhia tswv ntuj txoj kev ntseeg thiab tswv ntuj lub moo zoo rau ib tsoom ntseeg sawv daws tau 30 tawm lub xyoos, thiab nkawm yog peb txiv, peb niam, kev coj, kev qhia thiab kev thov ntuj rau peb pawg ntseeg, tsis hais nruab hnub hmov ntuj...   Yog muaj ib tsev neeg twg hais txog nkawm thaum twg, nkawm yuav sawv tuaj mus saib xyuas thiab thov ntuj rau tsev neeg ntawm.  Kawg no, peb tsoom ntseeg sawv daws tsis hais tus laus tus hluas, poj niam, txiv neej, tus hlob tus yau yuav thov ua tsaug ntau, ntau thiab yuav nco ntsoov neb txoj kev pab, lub dag lub zog, tswv yim, thiab kev qhia txog ntawm Huab Tais ntuj lub moo zoo... Peb yuav nco ntsoov neb txiaj neb ntsig mus ib txhis....   Thov kom Huab Tais Ntuj,Tsoom leej ntshiab tsom kwm, saib xyuas neb thiab neb tsev neeg kom sawv daws ntsib kev noj qab nyob zoo mus ib txhis...