-
~~ Thaj Txi Ntuj & Nkauj Teev Ntuj ~~
 
 
THAJ TXI NTUJ.Zaj nkauj qheb lub txoos...

LC -Nej muaj lub txiaj ntsim thiab txoj kev kaj lug tuaj ntawm peb Txiv Tswv Ntuj thiab ntawm Huab Tais Yes Xus Pleev tuaj.


SD. -Peb cav lus zoo txog Tswv Ntuj, peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev leej Txiv.

TC. -Kuv lees txhaum

SD. -ntawm Tswv Ntuj muaj hwj huam, ntawm tsoom kwv tij sawv daws;

kuv lub siab xav txhaum, kuv lub ncauj hais txhaum, kuv lub cev ua txhaum,

li ntawd, kuv vam txog Nkauj Ntshiab Mab Liab, cov dab ntuj, cov Leej Ntshiab,

thiab tsoom kwv tij sawv daws pab thov Huab Tais Tswv Ntuj rau kuv.TC. -Thov kom Tswv Ntuj hlub peb, daws peb cov txhaum thiab coj peb mus txog txoj

sia nyob mus li.

SD. -Ua li.

TC -Huab Tais, koj khuv leej yuad !

SD -Huab Tais, koj khuv leej yuad !

TC. -Leej Pleev, koj khuv leej yuad !

SD. -Leej Pleev, koj khuv leej yuad !

TC -Huab Tais, koj khuv leej yuad !

SD. -Huab Tais, koj khuv leej yuad !

TC -Nyob pem ntuj,

SD. -Tswv Ntuj nto meej nto moo, -nyob yaj ceeb, cov neeg siab dawb siab huv nyob

kaj lug. -Huab Tais ua tswv sim ceeb, peb cav lus zoo txog koj. -Vaj kav lub ntuj, peb

hawm koj. -Huab Tais Leej Txiv muaj hwj huam, peb nco koj txiaj ntsha txiaj ntsim. -

Huab Tais Yes Xus Pleev, Huab Tais Leej Tub twm zeej, Yaj txi Tswv Ntuj,-koj yog tus

daws qab ntuj neeg txhaum, thov koj hlub peb. -Koj yog tus zaum ntawm Leej Txiv

sab xis, thov koj txais peb lo lus vam txog koj. -Yes Xus Pleev, koj tib leeg nrog Leej

Ntuj Plig ua tus HuabTais Ntshiab, -koj tib leeg yog tus Tswv Ntuj nyob siab tau Leej

Txiv lubhwj chim. Ua LiTsab ntawv ib


TC. Yog Tswv Ntuj lo lus.

SD. Nws lub txiaj ntsim.


Zaj ntxuag qeej...


Tsab ntawv ob

TC. Yog Tswv Ntuj lo lus.

SD. Nws lub txiaj ntsim.


3 AS LES LUS YAS

Yuav pib twm ntawv moo zoo

LC. -Huab Tais Ntuj nrog nej nyob.

SD. -Huab Tais Ntuj nrog koj nyob.

LC. -Nej mloog ib zag nyob hauv N... Ntawv Moo Zoo.

SD. -Huab Tais, peb cav txog koj lub koob meej.


Twm ntawv moo zoo tas

LC. -Huab Tais Pleev,

SD. -lub qab ntuj neeg cav txog koj.TC. -Kuv ntseeg txog Huab Tais Ntuj,SD. - yog tus txiv muaj hwj huam tas nrho, yog tus tsim ntuj tsim teb.

Kuv ntseeg txog Yes Xus yog Huab Tais Ntuj tus tub twm zeej, yog peb tus Vaj Pleev,

yog Ntuj Plig ua nkauj tsim txiaj Mab Liab xeeb Yes Xus. Thaum Pis Las Tos ua nom,

luag muab Yes Xus khi ntaus ntsia saum ntoo cuam. Tuag tas los lawm, Yes Xus tus

plig mus txog teb chaws tsaus ntuj. Peb hnub los lawm, Yes Xus sawv rov los, thiab

nws nce pem ntuj mus zaum ze Huab Tais Ntuj yog tus Txiv muaj hwj huam tas nrho

nws phab xis. Yes Xus tseem yuav nqes rov los txiav txim rau ib zeej tsoom neeg ciaj

neeg tuag. Kuv ntseeg txog Ntuj Plig, ntseeg txog Tsoom Zoo cia rau tas teb chaws,

ntseeg Ntuj cov me nyuam ua ke faib Ntuj txiaj ntsim, ntseeg yuav daws txhaum

tau, ntseeg neeg lub cev yuav ciaj rov los muaj Ntuj txoj sia nyob mus li. Ua li.


Zaj thov Ntuj...

Peb thov kom Huab Tais Leej Txiv siab zoo

Thaum cev mov cev cawv:

Zaj ntxuag qeej.

LC. -Kwv tij sawv daws, nej thov kom peb Txiv Tswv Ntuj pom zoo txais peb thaj txi Ntuj.

SD. -Yog thaj tshaj Tswv Ntuj lub koob meej thiab cawm lub ntiaj teb neeg.

LC. -Huab Tais Ntuj nrog nej nyob.

SD. -Huab Tais Ntuj nrog koj nyob.

LC. -Peb tsa peb lub siab nyob ze Huab Tais.

SD. -Peb lub siab yuj plaws rau Huab Tais.

LC. -Peb cav txog peb tus Huab Tais Tswv Ntuj mog.

SD. -Tsim nyog peb yuav ua nws tsaug.TC -Faj tim Huab Tais Ntshiab,

SD -Tswv Ntuj kav tsoom hnub qub, -koj nto koob meej puv lub ntuj lub teb, -koj muaj

txoj sia mus li nyob txheej ntuj saud. -Tus tuaj ntawm Huab Tais xub ntiag tuaj nto

moo lug, -nws muaj txoj sia mus li nyob txheej ntuj saud.


LC. Thaum peb noj cov mov noSD. -Thaum peb haus lub ntim no

peb hawm peb tus Huab Tais uas peb ntseeg txog

Huab Tais Yes Xus, peb nco txog koj txoj kev tuag

peb cav txog koj txoj kev sawv rov los

peb tos txog hnub koj yuav rov tuaj.

Thaum peb noj cov mov no

Thaum peb haus lub ntim no

peb hawm peb tus Huab Tais uas peb ntseeg txog


LC. - Peb Txiv nyob saum ntuj,

SD. -koj muaj koob meej nto moo lug mus li, koj hwj huam los txog, peb xav mloog koj

lus nyob ntiaj teb no zoo li nyob saum ntuj.

Hnub no koj muab mov txaus pub peb noj ; koj zam rau peb zoo li peb zam rau

luag. Thaum dab phem tuaj ntxias pebsiab, koj txhob tso peb tseg, ua kom peb

dim ntawm tus phem. Ua li.LC. ..vim peb tso siab tos txog hnub tus cawm peb, Yes Xus pleev, rov tuaj.

SD. -Kev ua vaj, kev muaj hwj huam, kev nto koob meej yog koj tug mus tas ib txhiab ib txhis.

LC. -Tswv Ntuj ua nej siab kaj lug.

SD. -Tswv Ntuj ua koj siab kaj lug.

TC. -Yaj Txi Tswv Ntuj,

SD. - Yaj ris qab ntuj neeg txhaum, koj hlub peb cov neeg txhaum.

Yaj Txi Tswv Ntuj, Yaj tuag kom qab ntuj neeg ciaj, koj tuaj yug peb txoj sia.

Yaj Txi Tswv Ntuj, Yaj uas koj lub cev yog zoo tshuaj, koj tuaj ua peb lub siab kaj lug.


LC. -Cov uas Tswv Ntuj caw lawv tuaj noj Leej Yaj rooj qav, lawv txoj hmoov zoo.

Nej ntsia tus Yaj Txi Tswv Ntuj, nej ntsia tus ris qab ntuj neeg cov txhaum.SD. - Huab Tais, kuv tsis tsim nyog txais koj tuaj nyob hauv kuv vaj tsev, -thov koj hais ib lo lus mas kuv lub siab yuav zoo hlo.

Txais Y.X. lub cev

LC. -Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig tso ib lo lus foom hmoov zoo nqes los rau saum nej.

SD. -Uali.


LC. -Nej rov mus, Yes Xus nrog nej nyob ua nej siab kaj lug.

SD. -Peb ua Ntuj tsaug.


 
Thaj Txi Ntuj
 
You need Flash Player in order to view this.
 
 
Nkauj Teev Ntuj
 
You need Flash Player in order to view this.