-


Yog ib zaj pab rau cov neeg sib sau los nyob ua txij ua nkawm.

Lub keeb kwm ntuj tsim teb raug qaum ntuj tsim peb tus poj yawm txwv koob. Yeej muaj raws li ntawv faj lem uas lub Koom Txoos Ka Tos Liv hais hauv phau ntawv cog qub lus. Ntuj xub tsim tus txiv neej tas nws mam xeeb tus poj niam ntawm tus txiv neej los.

Peb Hmoob yeej muaj ib lo lus tias Tus txiv ua tus chiv , hos tus nyab ua tus pab. Txoj kev sib ntseeg siab nyob hauv ob tug txij nkawm txoj kev ua lub neej nyob rau hauv lub sim ceeb no.

Ua yam twg los xij, Txhua yam uas yuav nyob tau khov kho mas yuav yog xav thiab ua tawm hauv yus lub nruab siab los.


Yam uas yus yuav pib tawm ntawm yus mus kom muaj tseeb: Mas yus txhob rov dag rau yus tus kheej. Yog yus dag yus ces yus dag tas nro neeg ntiaj teb, thiab yus tseem tau dag rau tus Tswv xeeb teb xeeb chaw (uas yog Tswv Ntuj.}


Nco ntsoov peb ua neeg nyob ntiaj teb no mas peb xav tias yog ib yam me, tab sis yog ib yam loj tshaj. Koj dag luag ces dag peb zaug koj txaj muag. Hos koj rov dag koj mas koj dag yam tsis txaj muag li , koj tseem twv txog lub ntu lub teb los hnov.


Yus dag yus mas dag dag plawb hau dawb tas los yus tseem dag qees thiab. Nyob hauv ib hnub mas yus twb rov dag yus tshaj peb zau lub hnub twb tsis tau poob qho.

Nyob hauv ib lub neej muaj txij nkawm, nkawd ua neej npua nuj npaum li cas. Yog koj paub txog mas muaj nuj nqes zoo heev:


Thawj tug txiv neej yus yuav los thawj yug poj yus tau nws yog tus muaj 80% yog yam zoo , tshuav 20% uas nws kawm thiab paub tsis tau txog xwb .


Yog koj xav nyob ua ib nkawm niam txiv nyob nplua nuj. Koj nco ntsoov them nws li nuj nqi.=Yog muab kev hlub, kev qhuas kev pab. Los them. Yuav them mus li kom thaum txog hnub ob leeg tau nce hauv toj lqawm mam li as.


Nplua nuj tiag: Yog koj nyiam thiab koj hlub nws , Koj muaj kev zoo siab, koj rau siab ua hauj lwm nquag plias, mus kev koj tsav tsheb ncaj ke koj maj mus maj rov los . Tus nyob hauv tsev pov hwm tus tawm rooj mus ua hauj lwm los ua num tsis muaj tee meem nkawd ua neej muaj hmoo khwm yam twg los nce tes . Nyiaj txiag muaj txaus siv me tb me nyuam muaj txaus txib tus qoob loo muaj txaus noj tus ncauj lus muaj txaus hais rau tas neeg tsoom txheeb ze tau kev vam khom ua ib hauv tshuaj tuav pov hwm.

Tus txiv neej los poj niam Yog thawj lub pov haum uas zoo tshaj te pov haum nab

Los pov haum zaj, pov haum laum kiav tshooj

Cov txiv neej los poj niam lawv nyiam nrauj lawv tus txij nkawm, muaj tej tus neeg nws pom lwm tus txiv neej los poj niam uas nws txawj ua tej yam nyob hauv nees 20% uas nws tus tsis txawj los tsis tau paub, ces nws xav tias tus tshiab no paub dua. Nws muab tus qub no tso tseg Nws mua yuav tus tshiab. Yog zaum no lauj Nws poob 80% .Nws rov tau 20% lawm xwb.

Zaj lus no peb poj koob yawm txwv yeej ib txwm paub ntxov ntxov los lawm :Xws li yog zaj dab neeg Niam nkauj Zuag Paj thab niam nkauj Kub Kaws nkawd.

Ob tug niam txiv sib sau los nyob ua ke no yuv tau paub txog lub tiaj ntsim nyob hauv tus txiv neej thiab tus poj niam. Ib leeg muaj 7 yam uas nws nyiam.7 yam uas Txiv neej nyiam.

1=Txiv neej nyiam kom hwm nws ua tus thawj los tus tswv. 2=Nws xav kom poj niam txais yuav thiab mloog nws ua tus thawj. 3=Nws nyiam kom poj niam tuav txoj kev zoo nkauj kom phim nws lub meej mom rau tus txiv. 4= Nws nyiam kom poj niam hais lus nrog kev hlub kom tsim nyog rau nws. 5=Nws xav kom poj niam txaus siab rau kev nyob ua ke thiab tes hauj lwm. 6=Nws xav kom nyiam thiab qhuas txog tus txiv tus yam ntxwv. 7=Poj niam yuav tsum paub thiab to taub tias tus txiv yog neeg muaj nqis.
7 yam uas poj niam nyiam thiab tos ntawm tus txiv:

 1.  Nws nyiam kom tus txiv muaj ib txoj kev ntseeg hauv lub neej ruaj ntseg. 2.  Nws xav paub tias nws puas ua hau tus txiv siab kom nws txawj kho nws tus kheej. 3.  Nws kuj xav paub tias nws puas muaj nq rau tus txiv. 4. Tus txiv puas to taub tias poj niam lub zog tab dua, thiab nws lub pee xwm luj li cas. 5. Tus txiv puas txaus siab qee ib lub caij los nrog poj niam tham txog kev nyuaj siab Los kev zoo siab. 6.  Tus txiv puas nco ntsoov tias poj niam nyob ze nws txhua lub caij. 7.  Tus txiv puas muab nws lub neej cog rau nws poj niam tseeb.
Yaj Xib Hwb Zoov Ntxheb Tsev Ntawv Thoob Tsib 2013...